Skúsenosti

Certifikovaní konzultanti s dlhoročnou praxou sú zárukou úspešných riešení.

Spoľahlivosť

Všetko, čo robíme, podriaďujeme jedinému cieľu – aby naši klienti dosahovali svoje vlastné ciele.

Kvalita

Znakom našej práce sú špičkové štandardy, precíznosť a zrozumiteľné výsledky.

Úspora

Klientom radíme, ako budovať výkonné organizácie - inovovať, rásť a pritom znižovať náklady.

Naše služby

Naše riešenia sú vždy šité na mieru konkrétneho zadania a rešpektujú individuálne potreby našich klientov.

Analýza nákladov a výnosov

Finančná, ekonomická, citlivostná a riziková analýza investičných projektov žiadajúcich o spolufinancovanie z fondov EÚ v súlade s požiadavkami Európskej komisie pre programové obdobie 2014-2020

Štúdia uskutočniteľnosti

Analýza podmienok, súčasná situácia a ciele investičného projektu, identifikácia projektu, štúdia uskutočniteľnosti a analýza alternatív

Riziková analýza

Analýza rizika s využitím Monte Carlo simulácie. Určenie kritických premenných modelu a verifikácia ich dopadu na finančné a ekonomické výsledky projektu.

Verejné obstarávanie

Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.

Optimalizácia procesov

Poradenské služby zamerané na ekonomickú, procesnú a personálnu optimalizáciu procesov malých či veľkých spoločností.

Ekonomická analýza

Ekonomické analýzy vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach

Náš proces

Používame overené postupy, nástroje a metodiky k dosiahnutiu cieľov projektu

Plánovanie a príprava

Zladíme si požiadavky a sformulujeme ciele projektu.

Zber dát a komunikácia

Vytvoríme snímok súčasného stavu z overených zdrojov.

Analýza a dokumentácia

Vytvoríme biznis model, spracujeme interpretáciu vstupov a výstupov.

Zistenia a odporúčania

Identifikujeme oportunity, definujeme akčné kroky a formulujeme kľúčové zistenia.

Komplexný servis

Zrozumiteľne prezentujeme zistenia analýzy oprávneným subjektom a inštitúciám.